Skogen

Det finns mer skog på Åland än man kan tro vid första anblicken. Närmare 60 procent av Ålands markyta är täckt av skog.

Åland har tre naturliga barrträd - tall, gran och idegran - och tallen är vanligast. Den växer över hela Åland, från djupaste skog till karg ytterskärgård. Granen trivs bäst på näringsrika marker och tar relativt snabbt över om jordbruksmark lämnas obrukad.

Vanlig på Åland är även enen - på bördig mark kan den bli hög och ståtlig - men enen är inget träd utan en buske.

Ädla lövträd

Blandskog med både barr- och lövträd är vanligast på Åland och bidrar till en landskapsbild som skiftar i olika färger beroende på årstid. Ädla lövträd som ask, ek, alm och lönn är relativt vanliga och övriga lövträd är björk, al, asp, rönn, hägg och oxelrönn.

Älg och rådjur

I skogen trivs många djur, det största av dem är älgen som finns över hela Åland. Vinterstammen uppgår till cirka 700 djur.

Ett annat hjortdjur, rådjuret, planterades in på 1960-talet och har förökat sig kraftigt. I dag finns säkert 15.000 rådjur på Åland. Det är dock en uppskattad siffra, någon regelrätt inventering där djuren räknas görs inte på rådjur. Chanserna att få se ett eller flera när de exempelvis korsar en väg är dock stora.

Andra djur i skogen är skogshare, ekorre, räv och olika smågnagare och mårddjur.

Skogens fåglar

Skogen är rik på fåglar. Kråka, nötskrika, talgoxe, korp, orre och morrkulla kan ses och bland rovfåglarna märks duvhök och ormvråk. I lövskog trivs olika trastfåglar och sångare.

Bär, svamp och växter

Lingon och blåbär förekommer allmänt i skogen. Bland svamparna är gula kantareller och även trattkantareller relativt vanliga liksom olika arter av riskor, soppar och kremlor.