Myrar och insjöar

På Åland finns 120 insjöar eller betydligt fler än de flesta tror vid en första anblick på kartan.

Sjöarna på Åland är i regel rätt små, minimimåttet för att räknas bland de 120 registrerade är 0,5 hektar.

De flesta sjöar finns på norra Åland där höjdskillnaderna är större. Många av sjöarna används som vattentäkter - både dricks- och bevattningsvatten tas ur dem.

Näringsrika sjöar

Sjöarna kan grovt delas in i näringsrika och näringsfattiga. De näringsrika ligger ofta i anslutning till jordbruksmark och här är artrikedomen stor. Vid stranden finns bland annat videbuskar och alar. Den gula kabbelekan, gul svärdslilja och kaveldun med sina bruna kolvar kan förekomma på grunt vatten.

Näringsfattiga sjöar

De näringsfattiga sjöarna finns mest i bergig terräng och kan ha relativt klart vatten med större siktdjup. Om stränderna består av berg är växtligheten ganska begränsad. Olika säv- och gräsarter kan förekomma, även getpors som doftar starkt.

Kräftor

Djurlivet är beroende av sjöns storlek, vattendjup och näringshalt. Flodkräfta och bisamråtta finns i en del av sjöarna liksom fiskarna abborre och mört.

Vid näringsrika sjöar är fågellivet rikt med bland annat gräsand, vigg, skäggdopping och sothöna. Vid näringsfattiga sjöar kan man bland annat få se den svart-vita storlomen som har ett säreget läte.

På Åland finns också kärrmarker och fuktiga skogsmossar där älg och rådjur trivs och där man bland annat kan hitta tranbär och odon.

Tips!

Besök gärna Storby träsket i Eckerö. Kör mot Storby, sväng av till Käringsund och kör mot Hummelvik camping. Kärrområdet med sitt typiska växtliv ligger nordost om campingen. Här kan man även få se trana, älg och rådjur.