Den politiska ledningen

I Självstyrelsegården i Mariehamn sitter Ålands högsta politiska organ - lagtinget och landskapsregeringen.

Åland har tack vare självstyrelsen rätt att stifta egna lagar inom flera områden:

 • undervisning, kultur och fornminnesvård

 • hälso- och sjukvård

 • näringsliv

 • intern trafik

 • polis- och postväsendet

 • kommunal förvaltning

 • radio och telefon

Inom vissa områden har Åland inte behörighet att stifta egna lagar och då följs Finlands lagar. Det gäller framför allt utrikesförvaltningen och domstols-, tull- och myntväsendet.

Finska staten uppbär skatter, tullar och andra avgifter på Åland liksom i det övriga landet. I gengäld får Åland en klumpsumma som utgör 0,45 procent av statens inkomster exklusive statslån. Dessutom får Åland en skattegottgörelse eller så kallad flitpeng om de direkta skatterna från Åland överstiger 0,5 procent av motsvarande skatter i hela landet.

Sex grupper i lagtinget

Ålands lagstiftande församling, som också beslutar om fördelningen av landskapets budget, heter lagtinget och består av 30 ledamöter. Val förrättas vart fjärde år och personer som fyllt 18 år och som har åländsk hembygdsrätt får rösta och ställa upp i valet.

Senaste lagtingsval hölls den 21 oktober 2007 och efter det är sex politiska grupper representerade i lagtinget på följande sätt:

 • Liberalerna på Åland, 10 ledamöter

 • Åländsk center, 9 ledamöter

 • Obunden samling, 4 ledamöter

 • Frisinnad Samverkan, 3 ledamöter

 • Ålands Socialdemokrater, 3 ledamöter

 • Ålands Framtid, 1 ledamot.

Landskapsregeringen

Ålands regering kallas landskapsregeringen och den leds av lantrådet. Efter senaste val ingår sju medlemmar från två största partierna i landskapsstyrelsen, liberalerna och centern, och Viveka Eriksson, liberalerna, är lantråd.

Både lagting och landskapsregering samt stora delar av landskapsförvaltningen håller till i Självstyrelsegården som invigdes 1978. Nu börjar gården dock bli trångbodd och en utbyggnad diskuteras.

En i riksdagen

Åland har en plats i Finlands riksdag och Ålands representant väljs samtidigt som övriga riksdagsledamöter. Vid senaste val i mars 2007 valdes juristen Elisabeth Nauclér till Ålands riksdagsman.

Åland har sedan 1970 två ledamöter i Nordiska rådet.

Landshövdingen är rikets representant på Åland, för närvarande heter han Peter Lindbäck och han har sitt kontor i statens ämbetshus i Mariehamn.