Jordbruk och fiske

Åland har en levande landsbygd med närmare 600 aktiva jordbruk.Gårdarna är med omvärldens mått relativt små och jordbrukarna har långt specialiserat sig på vissa nischer - till exempel frukt- och grönsaksodling.

Jordbruken

Åland hade 2007 närmare 600 aktiva jordbruksgårdar. Drygt 200 av gårdar satsade på kött- och/eller mjölkproduktion medan de övriga i huvudsak var inriktade på växtodling.

Bra klimat i kombination med duktiga och utvecklingsvilliga odlare har lett till att Åland blivit känt för sina grönsaker. Var tredje lök som konsumeras i Finland odlas på Åland - det betyder kring 6 miljoner kg.

Också när det gäller äpplen ligger Åland långt framme. Hälften av all yrkesodling i Finland sker här. Även kommersiell odling av päron är på kommande.

En annan viktig gröda är potatis för snacksindustrin eftersom det finns en stor snacksfabrik på Åland.

Isbergssallad, kinakål, persilja, palsternacka och purjolök är några andra grödor som odlas kommersiellt.

Drygt 21 procent av den totala åkerarealen på drygt 13.800 hektar odlas ekologiskt.

Eget mejeri

Ett 60-tal gårdar är specialiserade på mjölkkor och Åland har ett eget mejeri, ÅCA, som framställer konsumtionsmjölk men även ett antal olika ostar.

Ungefär lika många gårdar satsar på uppfödning av köttdjur medan ett 50-tal gårdar har får.

Skogsbruk

Den största delen av skogsmarken är privatägd och traditionellt skogsbruk bedrivs. Timmer sågas medan massaved flisas och exporteras till pappersbruk utanför Åland. Kvistar, grenar och sågverksavfall bränns i biovärmekraftverket i Mariehamn som förser en stor del av stadens hushåll med värme.

Fiskerinäringen

Under 1 procent av den arbetsföra befolkningen arbetar med fiske som huvudsyssla. Främst i skärgården har fisket och dess kringeffekter ändå en betydande roll i samhället. Det finns idag över 300 registrerade fiskare som varje år står för fångster på ca. 2000 ton. De viktigaste arterna är sik, gös, abborre och torsk.

Fiskodlingen och -förädlingen är också en stark näringsgren på Åland och sysselsätter tillsammans med fisket ca. 500 personer årligen. Indirekt har fisket en större betydelse i samhället med alla kringeffekter i åtanke som exempelvis förädling, transporter, turism osv.